Essay

De maartschappelijke vernieuwingen of veranderingen na de tweede wereldoorlog

 

Welke grote nieuwe of vernieuwende ontwikkeling en zien we op het politieke vlak

De eerste periode na de 2de wereldoorlog was gericht op herstel van de materiële schade welke de oorlog had aangericht en wordt de wederopbouw genoemd

Tijdens de oorlog was veel infrastructuur, zoals bruggen, wegen en spoorwegen vernield. Ook waren huizen, fabrieken en gebouwen vernietigd of beschadigd. Door een vereniging van krachten en beschikbare hulp van onder andere het Marshallplan, werd Nederland weer opgebouwd. Voor deze periode wordt meestal het tijdvak 1940-1965 aangehouden. Het begin van de periode wordt gemarkeerd door het Besluit betreffende de Wederopbouw I van 21 mei 1940 (na het bombardement op Rotterdam - dat is dus al aan het begin van de Duitse bezetting van Nederland).Nederland was na de oorlog in 1945 totaal ontwricht: van de vooroorlogse economie was niets meer over. Er viel dus de komende tijd geen luxe te verwachten. Bovendien zou Nederland korte tijd later ook Nederlands-Indië nog verliezen. Alleen met veel geduld en hard werken kon de relatieve vooroorlogse welvaart weer worden opgebouwd. Na de langdurige crisis in de jaren ‘30 besefte men dat de overheid vaker zou moeten ingrijpen. De economie bleek immers niet in staat zichzelf te genezen. Na de oorlog bemoeide de staat zich dan ook meer met de binnenlandse economie. Zij stelde zichzelf ten doel om werkloosheid uit te bannen (doelstelling van volledige werkgelegenheid genoemd). De regering kreeg ook zeggenschap over de lonen; het was de periode van Geleide loonpolitiek.Van groot belang was de Marshall-hulp die de Amerikanen Europa aanboden. De leningen die later tot gift werden verklaard, werden dankbaar aangewend om de economie weer op poten te zetten. Niet onbelangrijk was daarnaast dat !Indonesië weliswaar vanaf 1949 onafhankelijk was, maar dat de economische banden nog tot 1957 zouden blijven bestaan. Tegenover de 1,128 miljard dollar - bij een toenmalige wisselkoers van 3,80 gulden - over de periode 1948-'51 van het Marshallplan, stond vanaf 1950 3,6 miljard gulden aflossing door Indonesië, tot Soekarno in 1956 weigerde de nog openstaande 650 miljoen gulden te betalen. Daarnaast maakten de inkomsten van de Nederlandse bedrijven in Indonesië tot Zwarte Sinterklaas eind 1957 zo'n acht procent uit van het Nederlandse nationale inkomen.[2]

Gedurende 10 jaar, van 1948 tot 1958, gaf Willem Drees met zijn rooms-rode coalitie (KVP en PvdA) gestalte aan de wederopbouw. Hij groeide uit tot een symbool van de verzorgingsstaat, en stond bekend om zijn degelijkheid en fatsoen. Met de nadruk die hij legde op hard werken en zuinig zijn was hij voor veel mensen de ideale persoon om het land er weer bovenop te helpen. Het gevoel allemaal mee te werken aan de wederopbouw leidde tot een grote saamhorigheid en de Nederlanders waren bereid hard te werken voor weinig loon. Dit leidde tot een snelle daling van de werkloosheid. Er waren echter meer factoren die bijdroegen aan het snelle economische herstel van Nederland. Naast de lage loonkosten voor ondernemers brachten de lage lonen het effect van bestedingsbeperking met zich mee: de Nederlandse consumptie werd op een laag peil gehouden. Hierdoor kochten Nederlanders ook weinig in het buitenland. Er ontstond een overschot op de betalingsbalans: Nederland exporteerde meer dan het importeerde, en verdiende dus aan het buitenland.

Op 17 mei 1945 werd de Stichting van de Arbeid opgericht. Voorbereidingen hiervoor waren al tijdens de oorlog gemaakt. De stichting werd al snel erkend als officieel adviesorgaan op sociaaleconomisch terrein. Het uitgangspunt was op basis van overleg tussen vertegenwoordigers van de vakbonden, ondernemers, de landbouwsector en de middenstand tot een overeenkomst te komen en dat het kabinet voor te leggen. In 1950 werd met de totstandkoming van de ‘Wet op de bedrijfsorganisatie’ de Sociaal-Economische Raad (SER) opgericht. In deze raad zetelden naast de vertegenwoordigers van de ‘sociale partners’ (vakbonden en ondernemers) ook onafhankelijke adviseurs die door het rijk werden aangesteld; deze werden 'kroonleden' genoemd. Beide organen bestaan nu nog steeds en spelen een belangrijke rol in het proces waarin het beleid van de overheid wordt bepaald.

In het begin van de jaren ‘50 was er al heel wat veranderd in Nederland. De overheid streefde met het kapitalistische Amerika als grote voorbeeld een snelle industrialisatie na. De Geleide Loonpolitiek bleek een groot succes. Door de lage lonen hadden de bedrijven immers een goede concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. Nederland had nog altijd een exportoverschot, en profiteerde daarom heel veel van de snelle groei van de wereldeconomie.

Een andere verandering rond die tijd was het ontstaan van grote bedrijven door fusies en overnames. Door schaalvergroting konden de kosten worden gedrukt en werden de winsten groter. Met name in de industrie en in de dienstensector groeide de werkgelegenheid enorm. Alleen in de landbouwsector was door mechanisatie een sterke daling van de werkgelegenheid te zien. Langzaam groeide het besef dat het economisch herstel een feit was, sterker; de verkregen welvaart leek permanent.

In de tweede helft van de jaren ‘50 stegen de lonen wel wat. Het geld werd echter niet over de balk gesmeten maar opgespaard, om later luxegoederen voor te kunnen kopen. De enorme welvaartsgroei was nu ook bij 'de gewone man’ te merken, en dat leidde tot groot optimisme en hoge toekomstverwachtingen.

De verzorgingsstaat werd nu pas echt opgebouwd. Willem Drees had in 1947 al wel een begin gemaakt met het geven van hulp aan ouderen -in de zogenaamde Noodwet Ouderdomsvoorzieningen. Zijn idealen werden echter pas in 1957 verwezenlijkt door invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en - toen hij al geen premier meer was - in 1963 de Algemene bijstandswet.

Het is belangrijk om te constateren dat in het kader van het algehele optimisme en werklust er een eensgezindheid werd gecreëerd die grote bemoeienis van de overheid mogelijk maakte. Als beste voorbeeld kunnen we misschien het bestaan van een ministerie van 'Maatschappelijk werk' noemen. Dat ministerie had als taak de Nederlandse gezinnen 'op te voeden’ om vervreemding met de steeds sneller veranderende tijd tegen te gaan. De staat moest, als een vader over zijn gezin bescherming bieden tegen zowel economische als maatschappelijke veranderingen en tegenslagen. Door een steeds grotere groep jongeren werd deze houding als uitermate betuttelend en benauwend ervaren. Ook de nog steeds zeer behoudende loonpolitiek veroorzaakte onvrede. De studentenopstand ,maagdenhuis ,de Rote Armee Fraction. Allemaal voorbeelden van dat men zich onder het juk van de betutteling door de overheid wilde bevrijden .

 In het begin van de jaren 60, werden ten dienste van de zware industrie, mensen gehaald uit landen als Italië, Spanje en Portugal. In 1964 sluit de Nederlandse regering een wervingsakkoord met Turkije en op 14 mei 1969 volgt Marokko. De gastarbeiders werden naar Nederland gehaald omdat veel Nederlanders het zware- en vuile werk niet meer wilden doen. De uit deze politiek voortvloeiende massa-immigratie werd betaald door de aardgasbaten. Veel gastarbeiders vonden al zoekend naar betere werkomstandigheden dan in de omliggende landen ook zelf de weg naar Nederland Met gastarbeider wordt bedoeld iemand die tijdelijk naar een ander land komt om daar arbeid te verrichten. De beweegreden voor een dergelijke actie is vrijwel altijd een economische: er is te weinig werk in het thuisland en er is voldoende vraag naar arbeiders in het gastland.

Tijdelijk houdt in, dat het de bedoeling is terug te keren naar het land van herkomst, wanneer dat niet meer het geval is, is er sprake van immigratie en wordt de gastarbeider een immigrant Formeel gezien is iedereen die buiten het eigen land geboren is en daar een tijdje komt werken, een gastarbeider. Het is echter in het dagelijks spraakgebruik niet de gewoonte om werkers uit West Europa  met die term aan te duiden. De werving van gastarbeiders werd beëindigd in 1973 onder bewind van het kabinet den Uyl (PvdA), op dat moment waren er ongeveer 22.000 Marokkanen in Nederland. Ondanks dat er niet meer geworven werd en het de bedoeling was dat de gastarbeiders terugkeerden naar het land van herkomst, nam het aantal migranten alleen maar toe. In 1980 telde Nederland 72.000 Marokkanen, in 1990 168.000 en in 2008 335.127. Van gastarbeiders was toen al lang geen sprake meer. De Turkse gemeenschap bedroeg in Nederland anno 1990 ruim 500000 In oorsprong het beste wat Turkije te bieden had later werden dit de gelukzoekers

 

Europees gezien kon je een volgende volksverhuizing waarnemen

Nederland kreeg te maken met een toevloed van immigranten uit de voormalige kolonies waaronder Suriname maar ook de Antillen en een klein deel uit Indonesië

Iet s later ondervond  Nederland met name van de tweede generatie Marokkanen en turken veel problemen doordat deze een staat binnen een staat formeerden

België werd overstroomt door mensen uit de voormalige kolonie Kongo

Engeland werd overspoeld door Indiërs en Pakistaner na de opsplitsing van Pakistan en India in 1949

Duitsland werd overlopen door Oostblok immigranten

Veelal zijn dit geen gevraagde mensen of geronseld omdat zij enige bruikbare kwaliteit hadden maar veel meer geluk of economische vluchtelingen die gebruik maakten van hun koloniale status met dubbel paspoort die recht meende te hebben op een plaats in het kolonie land

 

Spanje kreeg een rechtstreekse invasie vanuit Noord Afrika te voorduren evenals Italië werd met Libiër geconfronteerd

Met veelal kleine bootjes (patera’s )wordt de oversteek van ca 100 km gemaakt naar de Gibraltar  In 2004 greep de ,Marokkaanse regering in mede gevoed door eigen economische groei en verplaatste de vertrekpunten zich naar Senegal ,Gambia Mauritanië met als aankomstplek de Canarische eilanden

In 2007 was de volksverhuizing op zijn top met dagelijks een toestroom van 1300 bootvluchtelingen

Deze werden na een korte opvang periode doorgestuurd naar opvangkampen verspreid over Spanje

De enige oplossing om aan deze toevoer een halt toe te roepen was om deze bootjes te onderscheppen en terug te sturen en of de mensen bij aanlanding gelijk terug te zenden naar hun vermoedelijke ,immers paspoorten en reisdocumenten ontbraken ,thuisland

Er werd geavanceerde radarapparatuur geplaatsten lokale protocollen afgesproken  maar deze handelswijze stond onder hevige kritiek bij the human rights organisaties w.o amnestie international

In 2007 leidde dat tot een vorm van een proefproces in Berlijn  waarin de Eu staten verboden werd om de vluchtelingen terug te sturen op grond van humaniteit en unfaire behandeling de rechten van de mens waardoor de opvangtermijn mede tengevolge van de toevloed zodanig lang werd dat het inhumaan was terug te sturen

Vervolgens kwamen de partijen lijnrecht tegenover elkaar te staan

Voor de duidelijkheid ging het om 2 zaken opvang of wegsturen

Op alle punten werd dit proces verloren Ook in hoger beroep werd gevonnist dat de landen met hun uitwijspolitiek in hun recht stonden

Wel kreeg the People Movement veel publiciteit en veel aanhang van de linkse p[politiek

Ook de kerken stelden zich achter de vluchtelingen evenals de sociaal democraten

uiteindelijk kwam de zaak voor bij Het hoogste Europese hof te Straatsburg welke zich in 2008 bindend moest uitspreken

de uitspraak was dat de werkwijze van de Europese landen in strijd was met de grondbeginselen van het menselijk recht en dat door het schrijnend gebrek aan Europese regelgeving en het maken van ad hoc beslissingen die steevast in het nadeel waren van de ontheemde medemens en in feite de oude verdeel en heers politiek bedreven de vluchtelingen werden in hett gelijk gesteld humanitaire aspect vervulde de sleutel rol

wilde men de toevloed stoppen dan moest er Europese regelgeving komen

dit zou minimaal 1 jaar duren waardoor 2008/2009 een topjaar was om de

onderdeel van deze regelgeving is het Schengen akkoord waarbij het vrij bewegen in europa centraal staat maar met strenge controle aan de buitengrens

Het is goed om in deze context de uittocht van het continent Afrika richting Europa verder te belichten  Er zijn al vele termen gehanteerd om de groepen buitenlanders die zich in België of Nederland gevestigd hebben aan te duiden. Gastarbeider is er daar één van, waarbij de nadruk ligt op de tijdelijkheid van het verblijf - als gast. Een synoniem hiervoor uit de ambtelijke terminologie is arbeidsmigrant, waarbij de nadruk ligt op arbeid.

De terminologie is voortdurend aan wijziging onderhevig, met name omdat ieder van de termen op een gegeven moment een bepaalde minder positieve lading krijgt, waardoor de term moeilijk hanteerbaar wordt of als maatschappelijk onaanvaardbaar (discriminerend) beschouwd wordt.

De tegenwoordig meestal voor de groep van voormalige gastarbeiders (de immigranten uit de jaren zestig en zeventig) en hun nageslacht gebezigde term is "allochtoon". De nadruk is hierbij verschoven naar het 'vreemdeling' zijn. Het begrip 'allochtoon' wordt onderverdeeld in westerse allochtoon en niet-westerse allochtoon. Onder westerse allochtonen wordt volgens het CBS verstaan: personen afkomstig uit Europa (uitgezonderd Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. E.e.a. ongeacht de huidskleur van de uit die landen afkomstige personen. Met de term niet-westerse allochtoon wordt derhalve niet bedoeld: een niet-blanke persoon.     .

Bij Het lezen van dit stuk kan men nog een stap verder gaan in het denkproces namelijk de grote volksverhuizing na de implantatie van het Romeinse rijk

De hier nu gaande volksverhuizing staart in geen relatie in aantallen met de toen gangbare 

Wat wel statistisch vast te stellen is dat de immigrant meestal een aanhanger van het moslim geloof heeft en een kindertal produceert wat 600 % hoger is dan de westerse maatstaf

Als voorbeeld In groot Brittannië steeg de moslimpopulatie in de laatste 30 jaar van 82.000 naar 2 miljoen

Een moslim integreert niet maar leeft naar het boek

Het boek is heilig en daar veranderd niets aan

Hierdoor bestaat de bevolking in Nederland anno 2012 nu anno 2012 uit meer dan 50% allochtonen

Anno 2004 ontstond het besef dat de gastarbeider niet weg ging en de situatie onhoudbaar werd dit werd mede veroorzaakt doordat de allochtoon eerst een geliefd object waren  voor de kapitalistisch maatschappij maar dat deze ondertussen ook volgevreten zijn en er nieuwe afzet markten gevonden moesten worden in India China Rusland en Brazilië

De Europese markt was vol en als productieafdeling ten ene male ongeschikt door het immens hoge uurloon Het besef ontstond dat aan de stroom van vluchtelingen een halt toegeroepen moest worden om de identiteit te kunnen waarborgen

Het verdrag van Straatsburg sloot de grenzen maar in 2008 gingen ze met het Schengen akkoord ,de eerste stap naar Europese eenwording ,wagenwijd open

De besluitloosheid van de afzonderlijke Europese staten maken de problematiek ongrijpbaar en de tijd maakt het onbeheersbaar

Dat de tot dan toe geldende machtverhoudingen overhoop gegooid worden moge duidelijk zijn

Europa heeft zijn macht en invloed verloren en is in feite het ontwikkelingsland van de toekomst Een grote vergrijzende groep naoorlogse autochtonen moet gevoed worden door een steeds grotere groep allochtonen

Het uitdijend sociaal stelsel met name op het gebied van de de zorg is onbetaalbaar en de droom van de verzorgingsstaat staat op verdampen meer dan 50 % zal op gaan aan de zorg in de huidige vorm

Amerika dat jaren lang heeft kunnen teren op zijn wapens en macht zie je tengevolge van min of meer de zelfde problematiek in elkaar storten Terwijl de behoefte aan luxe goederen veel eerder dan in Europa op gang kwam omdat het gebrek aan de oorlog slechts betekende dat de opgevoerde industriële productie na de oorlog omgezet moest worden van militaire goederen in luxe goederen

De nieuwe machten zoals reeds genoemd China India Brazilië en Rusland hebben zoveel geld dat zij in wezen de financiers zijn van de huidige wereld Het rondpompen van behoeften en hierdoor het in stand houden van

Dat er nu in Nederland over krimp gesproken wordt is in feite een zegen en helemaal niets nieuws .Nog geen twintig jaar geleden kon je voor een habbekrats in midden Frankrijk een kasteel kopen of nog dichter bij huis in Wallonië liep de economie leeg toen de kolenmijnen sloten en het toerisme in elkaar zakten

Nu zie je de Ardennen langzaam uit een dal op kruipen maar wel op de door mij voorgestelde wijze Heel kleine schaal met lokale economieën

En binnen dit feiten en  machtcentrum zit Nederland ,Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen ,Sluis of U vult het maar in

Het hiervoor geschrevenen is slechts een opsomming van  feiten en gebeurtenissen die

In de juiste context geplaatst dienen te worden gericht op het hier en nu en in het perspectief van de lopende trein

Europa doet er alles aan om zijn invloed op de wereld in stand te houden en dat zal alleen kunnen binnen een perspectief van een Europese unie naar Amerikaans model De simpele verdediging van dit standpunt is dat zelf de som van alle getallen de totaliteit onrendabel maken

Er zal geen plaats meer zijn voor protectionisme men moet wil men een kapitalistisch systeem blijven hanteren naar europees denken switchen Het hiervoor benodigde tijdsbeeld zal lang zijn maar niet anders kunnen En de tijd die we nodig hebben om daar te komen zal slechts een verslechterende situatie met zich meebrengen Tijd is hiermee enorm duur verworden maar noodzakelijk  Gelijktijdig kan men zeggen als dat zo is wil ik dan dat kapitalistische denken nog wel en dan komen we in een heel andere discussie terecht want dan zit je dus met het groot denken en moet iets wel rendabel zijn Om dat te realiseren is er nog veel meer tijd nodig

En zelf denk ik dat dit niet kan zonder grote boem

Daarom is mijn voorstel op een andere leest gestoeld .Daar waar Sicco Mansholt de schaalvergroting ingevoerd heeft .Met als resultaat dat de landbouw betaald kreeg /krijgt naar rato van gewerkte buren en het hobby boer schap uitgevonden is

Zouden we een stap terug moeten doen Produceren naar behoefte

Een land of deel moet weer selfsupporting moeten zijn .Nederland heeft 4x te weinig grond om dat te realiseren .Maar als je gaat kijken waar de bevolking zit kom je in de stedelijke gebieden uit En dat betekend dat het op lokale schaal best mogelijk is

Het gevolg zal zijn dat de goederen regionaal veel goedkoper zullen worden waardoor er een aanzuigende werking op  het platteland ontstaat Het logisch gevolg zal zijn dat goederen slechts dan verkrijgbaar zijn als de natuur het wil .Doordat de landbouw anders georganiseerd zal worden zal deze ook veel intensiever zijn dan de huidige bieten ,aardappels en tarwe teelt

 

Immers het blijft zo dat als je in december een tomaat wil eten die niet hier groeit maar ingevoerd wordt Waarbij er dan wel een transportprijs betaald moet worden

Als er dan ook nog een aangepast tax stelsel op gezet wordt

waarbij het waterverbruik bepalend is ipv het aardolie gebruik dan ontstat er zeer snel een gewijzigd stelsel

Het besef komt dan dat de vinex wijken in feite weer gesloopt moeten worden omdat het de leegstand bouw tot gevolg heeft  De keus kan gemaakt worden tussen de hectiek van de stad en de rust van het platteland

Laat ik het maar eens hard opschrijven we moeten toe met minder zonder te hard af te glijden Deze oplossingen hebben slechts tot functie het glijdend vlak in stand te houden en beheersbaar te maken .Andere veel drastischer oplossingen zoals oorlogen en epidemieën helpen ook mee om het huidige machtdenken in stand te houden

Werkgelegenheid in deze regio

Al de discussies die er nu over zijn in feite niet nodig en dat is wat ik beoog het is nooit zo geweest dat je een beroep wilde hebben daar voor leerde en vervolgens honderden km verder een passende baan vond Het is toch altijd zo geweest dat je een job had en daar in uitblonk en dus weggekocht werd En daar is toch niets mis mee

Hoogopgeleiden zouden weer hoogopgeleid in het bedrijf moeten worden

Vanuit deze andere landbouw benadering krijg je van zelf de parallelle economie. Maar wel op een lokale schaal Dus niet met 5 distributiecentra maar wellicht met 500 productiecentra Wellicht gaan de garnalen niet meer via Heiploeg naar Marokko maar worden ze gewoon weer hier in Breskens gepeld Misschien worden de landbouwbedrijven wel zeekraal teelt of zal de veehouderij naar visteelt overswitchen

De bouw zal inderdaad een oubollige bezigheid blijven een tak van sport waar doordat het slechts incidenteel gebeurd er geen ruimte voor massa productie is

We moeten er gewoon aan wennen dat mijn opa zijn grootste investering het vervangen van de voordeur was en dat ik in mijn leven al 6x een huis gebouwd heb en dit in feite niet normaal is

Urbanisatie wat wil dit eigenlijk zeggen?

In het kort volbouwen van de leefomgeving

en hierdoor ingrijpen in de natuur en het natuurlijk habitat.

Er is geen diersoort die dit zo ingrijpend doet als de mens.

De oorzaak moet gezocht worden in het feit dat wij ons gevestigd hebben

en dat wij geen natuurlijke vijanden meer hebben.

Door de ratio zijn die verslagen.

De enige natuurlijke vijand zijn we zelf .

Urbanisatie kan je in verschillende lijnen zien.

De eerste zou zijn het uitdijen van de steden.

De tweede zou kunnen zijn het leeglopen van het platteland.

Hiermee zou er een evenwicht hersteld kunnen worden.

Het evenwicht is vol contra leeg.

De dynamiek van de stad.

De leegheid van het platteland.

De boer die schoffelt en met zich zelf praat  

omdat er niets anders te praten valt.

 

Met deze tekst geef ik aan hoe zuinig we op onze habitat moeten zijn

 

Werkgelegenheid in dit gebied

Nu zijn er 2000 mensen in de zorg actief (zeeuws vlaams )

4000 in de zware industrie hoofdzakelijk de kanaal zone

2000 in de toerisme , nog een duizend in de dienstverlening en een 1000 in de agrarische industrie

Deze getallen zijn niet gecontroleerd  Maar ze zorgen er voor dat we geen werkeloosheid hebben en zelfs een tekort aan arbeiders hebben en dat we tijdelijke werkkrachten moeten inhuren het heeft ook tot gevolg dat er geen nieuwe bedrijven zich in deze regio vestigen

 

Wie mij kan uitleggen waarom dat meer moet zijn terwijl we elk jaar voor  900 tijdelijke arbeidsplaatsen werkgelegenheid bieden moet het mij zeggen

Zeker in het perspectief dat het werkloosheidscijfer ver onder het landelijk gemiddelde is

Weten we nog waarom men naar de stad ging er was werk en perspectief dat perspectief is er nu op het platteland

 

Geloven jullie het niet

Ik zal het onomstotelijke bewijs leveren vanuit de meest onder druk staande sector de huizenmarkt

De gemiddelde daling in de waarde van de woning bedraagt in zeeland 7.5 % vanaf peildatum 2008

Dat zelfde is in de randstad 18.3%

Daar waar vroeger een woning in de Randstad onbetaalbaar was zijn de woningen nu niet zo veel duurder meer dan hier

Het is ook niet voor niets dat de Belg de grens oversteekt om Nederlander te worden cb

Contact Details

ATELIER: Boulevard de Wielingen 64 - 4506 JL  Cadzand bad | email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

POSTADRES: Prinsenstraat 38 - 4506 AH  Cadzand dorp | tel: 06 46454548 | email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.