IGP0017

 

Galerie de Ouverture begint met een project New Babylon 3. Het idee is ontstaan na een gesprek met de weduwe van Constant Nieuwenhuys in Madrid en gebaseerd op het gedachtengoed van Constant Nieuwenhuys (zie bijlage).

Wat behelst het project

Het is een hernieuwde poging om na te denken over de invulling van ons erfgoed en bezinning op het toekomstperspectief met de mogelijkheid om bij te sturen binnen de oneindige stroom rapportages en beleidsvisies die ontstaan vanuit het onzuiver denken en vaak van kortlopende duur zijn en nooit afgemaakt worden .

Als werktitel mogen we gebruik maken van de werktitel  titel New Babylon 3

In principe gaat het terug naar het gedachten goed van de franse filosoof “George Bataille “ die stelde dat de spelende mens , (de homo ludens)  , tot de diepste waarheid binnen het extensie denken komt

De mens onderscheidt zich immers van het dier door zijn arbeid , ( homo Faber),  echter in de huidige maatschappij is het onbaatzuchtige vervangen door de altijd aanwezige diepere lagen waardoor het creatieve aspect verloren gaat

Door deze dubbele agenda is ,( de homo sapiens) , de wijze mens verpakt in een kluwen van zijn ,onder en boven bewegingen  Die daardoor het zuivere denken verstoord Ik accepteer dat het woord ratio veel camoufleert maar als het zover gaat dat “Heidigger”zijn  gedachtegoed  het “ Zijn van de Zijnde” vergeten wordt  dan is een nieuwe frisse hedendaagse aanpak noodzaak 

Het belangeloos onbaatzuchtig denken zal leiden tot onverwachte richtingen en creatieve invullingen deze zullen op den duur  meer te bieden hebben dan bestaande economische conventies en handelsovereenkomsten maar er zal wel NU een nieuwe start gemaakt dienen te worden om in 2060 er klaar voor te zijn .

Juist daarom stel ik in het project Nieuw Babylon  3 de tijdsduur op 50 jaar omdat niemand er dan een echt daadwerkelijk belang aan kan hechten of zijn persoonlijk belang er aan kan koppelen

We bevragen ons dus hoe ziet de wereld en met name dit gebied er over 50 jaar uit

 Uw taak is om mij de input te geven vanuit uw ervaringsgebied

Mijn taak is om aan uw input een artistieke invulling te geven middels afbeeldingen of andere kunstzinnige uitingen .

Onze taak is tweeledig nl het denkwerk onbevooroordeeld belangeloos en onbaatzuchtig te laten zijn en ten tweede dit nieuwe denken in de markt te durven zetten

New BAbylon 3 is dus veel meer dan een artistieke invulling Het is een manier van denken een beweging die op gang zal komen en continue in beweging zal zijn met als stip op de horizon

Sluis de meest begeerde ,dynamische ,woon ,werkomgeving en leef omgeving anno  2060  

Werkwijze

Er is gekozen om eerst in kaart te brengen hoe de huidige situatie is en hoe deze zou kunnen worden

Een groep mensen heeft op een 11 tal onderwerpen het nodige voordenkwerk verricht

Wij noemen dit de bouwstenen  te weten wonen ,veiligheid, economie, onderwijs, bestuur,  zelfvoorzienendheid,  transport,  energie en milieu, landbouw, klimaat, en zorg Dit in willekeurige volgorde

Deze visie wordt getoetst aan de mening van een 11 tal experten die  vanuit hun kennis en ervaring, een bestaand beeld aan een toekomstig beeld voor onze regio voor ogen hebben. Belangrijk in deze gesprekken moet zijn dat gedachten niet worden beperkt door vaste opvattingen maar dat het creatieve vermogen nieuwe lijnen en ideeën naar voren brengt. Of de 11 experts allemaal het zelfde beeld hebben en in hoe verre deze beelden zorgen voor de onderlinge kruisbestuiving is een van de interessante onderdelen van dit project

Deze visie /mening zal opgenomen worden in het basisdocument  maar niet eerder nadat  de experten middels de lezingen in de Ouverture hun visie toelichten aan de bezoekers ,inwoners en belangstellenden en met deze de  discussie aan gegaan zijn

Het basisdocument wordt zo steeds verfijnder en zal een breder draagvlak krijgen om uit eendelijk te komen tot het Manifest Nieuw Babylon 3

De manifest zal uiteindelijk openbaar gemaakt worden ( september 2017)

Om het project gestalte te geven is een voorbereiding, middels open en vrijblijvende gesprekken, noodzakelijk. We willen dit doen met een mensen die, vanuit hun hun kennis en ervaring, een bestaand beeld aan een toekomstig beeld voor onze regio voor ogen hebben. Belangrijk in deze gesprekken moet zijn dat gedachten niet worden beperkt door vaste opvattingen maar dat het creatieve vermogen nieuwe lijnen en ideeën naar voren brengt. Maar ook dat het doel gerealiseerd kan worden en niet cverzand in utopische denkbeelden waar het project van constany Nieuwenhuis aan ten gronde is gegaan

Ik hoop van harte op uw medewerking

W.Behr

Bijlagen:

  1. Achtergrond Constant Nieuwenhuys

Constant Nieuwenhuys (1920-2005) vormde samen met onder anderen Karel Appel en Corneille de Nederlandse component van de wereldberoemde Cobra groep van kunstenaars. In 1956 slaat Constant een andere weg in. Hij keert de schilderkunst de rug toe en stort zich vol overgave op een groots architectonisch en urbanistisch project: New Babylon. 

In maquettes, tekeningen, films, grafiek en manifesten verbeeldt hij zijn ideeën over een moderne en vooruitstrevende samenleving. Dankzij aankopen in de jaren zeventig en belangrijke schenkingen van de kunstenaar, beheert het Gemeentemuseum Den Haag de grootste collectie werken van New Babylon ter wereld.

Utopie

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw verandert de maatschappij aanzienlijk. Fabrieken automatiseren veel van hun processen en de welvaart neemt langzaam toe. Het auto- en vliegverkeer groeit waardoor mensen zich steeds gemakkelijker, sneller en verder kunnen verplaatsen. Door een nieuwe balans tussen werk en vrije tijd krijgen mensen meer ruimte voor zelfontwikkeling. Door deze maatschappelijke ontwikkelingen is een nieuwe inrichting van de wereld volgens Constant noodzakelijk.

New Babylon

 Met zijn utopische New Babylon creëert hij een ideale wereldwijde stad van de toekomst waarin dynamiek centraal staat en waar ‘verticaal’ geleefd wordt. Zijn flexibel in te richten gebouwen bestaan uit op pilaren gebouwde, netvormige structuren die zich uitstrekken over Europa. Deze structuren  bestaan uit verschillende sectoren met meerdere niveaus waartussen de mens zich te voet en met liften beweegt. Klimaat, lucht en licht worden kunstmatig geregeld. Onder de gebouwen door rijden auto’s, bussen en vrachtwagens. Op het dak is er ruimte voor voetgangers, groene wandelpromenades en landingsbanen voor vliegverkeer.  

Homo Ludens

Constant gaat met New Babylon uit van een alternatieve, volledig geautomatiseerde maatschappij, waarin arbeid overbodig is geworden. Hierdoor is de mens vrij om zich volledig te richten op het ontwikkelen van creatieve ideeën. De bewoner van New Babylon, de Homo Ludens (de spelende mens), bepaalt zelf het steeds veranderende uiterlijk van zijn leefomgeving zonder beperkingen of grenzen. Omdat de mens in het dagelijks leven alle ruimte heeft om zich creatief te uiten, zal de noodzaak kunst te maken verdwijnen. De autonome kunstdisciplines –schilder- en beeldhouwkunst, dans en theater - gaan op in het spel van het scheppen van het leven zelf.


Contact Details

ATELIER: Boulevard de Wielingen 64 - 4506 JL  Cadzand bad | email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

POSTADRES: Prinsenstraat 38 - 4506 AH  Cadzand dorp | tel: 06 46454548 | email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.