Projecten

Projecten zijn per saldo langlopend. Daarom heten ze ook projecten. Projecten zijn bepalend voor de soort kunstenaar waar u als lezer of aanschouwer mee te maken heeft.
Het wezen van kunst is, in mijn ogen om een onderwerp tot op het bot uit te kleden. Hiermee tot de essentie komen en vanuit die essentie er een andere,veelal extra dimensie aan te geven.

Kunst is in mijn ogen dan ook veel meer dan een leuk beeld maken. Of het laten zien hoe goed een bepaalde techniek beheersd wordt. Het gaat veel verder, Kunst draagt een levensfilosofie uit.

Kunstenaars hebben als "vrije" geesten de gave om, vrij van alle bestaande conventies, aan een situatie een eigen vorm te geven. En u als aanschouwer te confronteren met deze gewijzigde zienswijze en wellicht te verrassen en op andere gedachten te brengen. Maar in ieder geval te dwingen tot een moment van (zelf)reflectie.

De projecten waar ik mee bezig ben zijn:

 IGP0017

 

Galerie de Ouverture begint met een project New Babylon 3. Het idee is ontstaan na een gesprek met de weduwe van Constant Nieuwenhuys in Madrid en gebaseerd op het gedachtengoed van Constant Nieuwenhuys (zie bijlage).

Wat behelst het project

Het is een hernieuwde poging om na te denken over de invulling van ons erfgoed en bezinning op het toekomstperspectief met de mogelijkheid om bij te sturen binnen de oneindige stroom rapportages en beleidsvisies die ontstaan vanuit het onzuiver denken en vaak van kortlopende duur zijn en nooit afgemaakt worden .

Als werktitel mogen we gebruik maken van de werktitel  titel New Babylon 3

In principe gaat het terug naar het gedachten goed van de franse filosoof “George Bataille “ die stelde dat de spelende mens , (de homo ludens)  , tot de diepste waarheid binnen het extensie denken komt

De mens onderscheidt zich immers van het dier door zijn arbeid , ( homo Faber),  echter in de huidige maatschappij is het onbaatzuchtige vervangen door de altijd aanwezige diepere lagen waardoor het creatieve aspect verloren gaat

Door deze dubbele agenda is ,( de homo sapiens) , de wijze mens verpakt in een kluwen van zijn ,onder en boven bewegingen  Die daardoor het zuivere denken verstoord Ik accepteer dat het woord ratio veel camoufleert maar als het zover gaat dat “Heidigger”zijn  gedachtegoed  het “ Zijn van de Zijnde” vergeten wordt  dan is een nieuwe frisse hedendaagse aanpak noodzaak 

Het belangeloos onbaatzuchtig denken zal leiden tot onverwachte richtingen en creatieve invullingen deze zullen op den duur  meer te bieden hebben dan bestaande economische conventies en handelsovereenkomsten maar er zal wel NU een nieuwe start gemaakt dienen te worden om in 2060 er klaar voor te zijn .

Juist daarom stel ik in het project Nieuw Babylon  3 de tijdsduur op 50 jaar omdat niemand er dan een echt daadwerkelijk belang aan kan hechten of zijn persoonlijk belang er aan kan koppelen

We bevragen ons dus hoe ziet de wereld en met name dit gebied er over 50 jaar uit

 Uw taak is om mij de input te geven vanuit uw ervaringsgebied

Mijn taak is om aan uw input een artistieke invulling te geven middels afbeeldingen of andere kunstzinnige uitingen .

Onze taak is tweeledig nl het denkwerk onbevooroordeeld belangeloos en onbaatzuchtig te laten zijn en ten tweede dit nieuwe denken in de markt te durven zetten

New BAbylon 3 is dus veel meer dan een artistieke invulling Het is een manier van denken een beweging die op gang zal komen en continue in beweging zal zijn met als stip op de horizon

Sluis de meest begeerde ,dynamische ,woon ,werkomgeving en leef omgeving anno  2060  

Werkwijze

Er is gekozen om eerst in kaart te brengen hoe de huidige situatie is en hoe deze zou kunnen worden

Een groep mensen heeft op een 11 tal onderwerpen het nodige voordenkwerk verricht

Wij noemen dit de bouwstenen  te weten wonen ,veiligheid, economie, onderwijs, bestuur,  zelfvoorzienendheid,  transport,  energie en milieu, landbouw, klimaat, en zorg Dit in willekeurige volgorde

Deze visie wordt getoetst aan de mening van een 11 tal experten die  vanuit hun kennis en ervaring, een bestaand beeld aan een toekomstig beeld voor onze regio voor ogen hebben. Belangrijk in deze gesprekken moet zijn dat gedachten niet worden beperkt door vaste opvattingen maar dat het creatieve vermogen nieuwe lijnen en ideeën naar voren brengt. Of de 11 experts allemaal het zelfde beeld hebben en in hoe verre deze beelden zorgen voor de onderlinge kruisbestuiving is een van de interessante onderdelen van dit project

Deze visie /mening zal opgenomen worden in het basisdocument  maar niet eerder nadat  de experten middels de lezingen in de Ouverture hun visie toelichten aan de bezoekers ,inwoners en belangstellenden en met deze de  discussie aan gegaan zijn

Het basisdocument wordt zo steeds verfijnder en zal een breder draagvlak krijgen om uit eendelijk te komen tot het Manifest Nieuw Babylon 3

De manifest zal uiteindelijk openbaar gemaakt worden ( september 2017)

Om het project gestalte te geven is een voorbereiding, middels open en vrijblijvende gesprekken, noodzakelijk. We willen dit doen met een mensen die, vanuit hun hun kennis en ervaring, een bestaand beeld aan een toekomstig beeld voor onze regio voor ogen hebben. Belangrijk in deze gesprekken moet zijn dat gedachten niet worden beperkt door vaste opvattingen maar dat het creatieve vermogen nieuwe lijnen en ideeën naar voren brengt. Maar ook dat het doel gerealiseerd kan worden en niet cverzand in utopische denkbeelden waar het project van constany Nieuwenhuis aan ten gronde is gegaan

Ik hoop van harte op uw medewerking

W.Behr

Bijlagen:

  1. Achtergrond Constant Nieuwenhuys

Constant Nieuwenhuys (1920-2005) vormde samen met onder anderen Karel Appel en Corneille de Nederlandse component van de wereldberoemde Cobra groep van kunstenaars. In 1956 slaat Constant een andere weg in. Hij keert de schilderkunst de rug toe en stort zich vol overgave op een groots architectonisch en urbanistisch project: New Babylon. 

In maquettes, tekeningen, films, grafiek en manifesten verbeeldt hij zijn ideeën over een moderne en vooruitstrevende samenleving. Dankzij aankopen in de jaren zeventig en belangrijke schenkingen van de kunstenaar, beheert het Gemeentemuseum Den Haag de grootste collectie werken van New Babylon ter wereld.

Utopie

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw verandert de maatschappij aanzienlijk. Fabrieken automatiseren veel van hun processen en de welvaart neemt langzaam toe. Het auto- en vliegverkeer groeit waardoor mensen zich steeds gemakkelijker, sneller en verder kunnen verplaatsen. Door een nieuwe balans tussen werk en vrije tijd krijgen mensen meer ruimte voor zelfontwikkeling. Door deze maatschappelijke ontwikkelingen is een nieuwe inrichting van de wereld volgens Constant noodzakelijk.

New Babylon

 Met zijn utopische New Babylon creëert hij een ideale wereldwijde stad van de toekomst waarin dynamiek centraal staat en waar ‘verticaal’ geleefd wordt. Zijn flexibel in te richten gebouwen bestaan uit op pilaren gebouwde, netvormige structuren die zich uitstrekken over Europa. Deze structuren  bestaan uit verschillende sectoren met meerdere niveaus waartussen de mens zich te voet en met liften beweegt. Klimaat, lucht en licht worden kunstmatig geregeld. Onder de gebouwen door rijden auto’s, bussen en vrachtwagens. Op het dak is er ruimte voor voetgangers, groene wandelpromenades en landingsbanen voor vliegverkeer.  

Homo Ludens

Constant gaat met New Babylon uit van een alternatieve, volledig geautomatiseerde maatschappij, waarin arbeid overbodig is geworden. Hierdoor is de mens vrij om zich volledig te richten op het ontwikkelen van creatieve ideeën. De bewoner van New Babylon, de Homo Ludens (de spelende mens), bepaalt zelf het steeds veranderende uiterlijk van zijn leefomgeving zonder beperkingen of grenzen. Omdat de mens in het dagelijks leven alle ruimte heeft om zich creatief te uiten, zal de noodzaak kunst te maken verdwijnen. De autonome kunstdisciplines –schilder- en beeldhouwkunst, dans en theater - gaan op in het spel van het scheppen van het leven zelf.


 

het project begon in 2013

De bedoeling is om er een constante stroom van informatie aan U te verstrekken over alle problemen maar ook de mooie zaken die door dit project ontstaan

Zoals met heel veel zaken zijn er altijd verschillende agenda's

Binnen deze documentatie is het de bedoeling dat u begrijpt hoe bepaalde zaken in elkaar grijpen

Het gaat een project rollen van idee tot uitvoering

Dat vraagt heel veel eerlijkheid

In dit geval begint het met

Persbericht

Velden van tijd en ruimte

Velden van tijd en ruimte is een project van de Galerie de Ouverture in samenwerking met beeldend kunstenares Manja Kindt. Vanaf 10 mei 2014 start het project in de diverse kernen van de gemeente Sluis.Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Sluis, Gemeente Sluis, RMDO-Sluis en Galerie de Ouverture.

Iedereen die je het vraagt zegt altijd dat het hier zo bijzonder is maar als je dan verder vraagt dan komt er niet veel. Middels dit project wil Galerie de Ouverture inwoners en

toeristen uitdagen om anders naar hun omgeving te kijken

De bezoekers van dit project wordt gevraagd hun waarnemingen te vertalen naar woord of beeld Alle bij dit project betrokken partijen zijn benieuwd waarom de toerist en de bezoeker het hier als zo bijzonder ervaart Het bijzondere aan dit project is dat het uitgevoerd wordt door een beeldend kunstenaar. Het schoonheidsvraagstuk door een kunstenares laten onderzoeken betekent eigenlijk per saldo 'out of de box' denken

Waarom is het hier zo mooi

Wat is hier zo mooi

Hoe komt het dat ik het zo ervaar

En wat kan ik er mee?

Dit is de familie van Sjaak. De familie bestaat uit honderden verschillende beelden. Ieder beeld dat ik maak is exclusief en enig in zijn soort. Zowel in kleur en vorm is alles mogelijk.

Het kwallen project. Wat ik beoog met deze kwallen of beter or ganische structuren is het zichtbaar maken van de evolutie in de huidige context van een multiraciale samenleving

De basisvorm is steeds het zelfde maar de of het materiaalgebruik is steeds wisselend hiermee wil ik de diversiteit van de huidige samenleving aantonen.

Urbanisatie wat wil dit eigenlijk zeggen? In het kort volbouwen van de leefomgeving en hierdoor ingrijpen in de natuur en het natuurlijk habitat. Er is geen diersoort die dit zo ingrijpend doet als de mens.

de restruimte als project

hier ben ik in 2005 mee gestart en de bedoelinhg was om dit te gebruiken als een fondswerving voor een project voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor de collega mens met een functiebeperking

Even ter verduidelijking denk nu niet gelijk aan de rolstoeler of de blinden
het was dus een financieel project .Uitgaande van een groot werk 2.0x5.0 meter kon men middels een diaframe een stuk van het schilderij kopen .Dit deel werd ter plaatse uitgesneden en in een pass partout geplaats In het gat werd een afbeelding van de koper gezet Het ultieme doel was om na de verkoop de foto's weg te halen en dan te zien wat er nog over bleef van het oorsprongkelijke werk

DSCF1526

Iedere kunstenaar maakt zijn werk primair voor zichzelf en daarna moet het de wereld in zoals dat zo mooi gezegd wordt. Het scheppingsproces is klaar, de spanning is weg. Soms doet dat de kunstenaar pijn; hij heeft nog niet voldoende afstand genomen. In het geval van deze beeldjes speelt echter iets anders mee. Het totale kunstwerk is nog niet af.

latex schotel turkse pot loodglazuur

Toen ik op het Centra Instituut te Brugge onder leiding van pierre de clerick pottenbakken leerde, werd de link of verbinding tussen kunst en kunde aangekaart. In het laatste jaar moest je er zelfs een paper overmaken. Mijn stelling toen was: "Pottenbakkers noemen hun werk kunst omdat ze niet de technische bagage hebben om hun werk te reproduceren.

Contact Details

ATELIER: Boulevard de Wielingen 64 - 4506 JL  Cadzand bad | email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

POSTADRES: Prinsenstraat 38 - 4506 AH  Cadzand dorp | tel: 06 46454548 | email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.